I̔ti̔efu to̔shi senryaku : Saikyo̔ no risuku ando rita̔n baransu o jitsugensuru.

Author: Russ Koesterich; MichisaburoÌ" GotoÌ"; BaÌ"kureizu GuroÌ"baru InbesutaÌ"zu Kabushiki Gaisha.

Binding: Tankobon Hardcover

EAN: 9784822247263

Manufacturer: ToÌ"kyoÌ" : NikkeibiÌ"piÌ"sha, 2009.

Product group: Book

Studio: ToÌ"kyoÌ" : NikkeibiÌ"piÌ"sha, 2009.

Publication Date: 2009-11-01

Publisher: ToÌ"kyoÌ" : NikkeibiÌ"piÌ"sha, 2009.

ISBN: 4822247260

View this book in Amazon